Vi støtter blandt andet

De Små Glæders Legat nytter!

De Små Glæders Legat støtter projekter indenfor formålet, i det omfang midlerne rækker.

Vi har allerede bl.a. vores Norgesture, som vi ved, har stor effekt.
Vi er hele tiden åben overfor at finde flere måder, hvorpå vi kan være med til, at lette et sygdomsforløb for kræftsyge børn.

Midler som f.eks. ferielegater til enkeltpersoner, uddeles efter indstilling fra det sundhedsfaglige personale på kræftcentrene. De har til opgave at se, hvem der trænger mest til et lille lys i et svært forløb. Sådan kommer midlerne målrettet derhen, hvor de kan gøre størst gavn, herunder også til modtagere, der måske ikke selv har overskud til at søge legater og fonde.

Ture til Norge for kræftsyge børn

Ture til Norge for kræftramte børn og unge haft i flere år har første prioritet. Turene har været afviklet i mere end 35 år. Allerede efter den første tur fik man stor, positiv respons fra både børn og forældre, at der ikke er nogen tvivl om turenes gavnlige effekt på sygdomsforløbene. Deltagerne kommer væk hjemmefra uden forældre og deltager sammen med andre, der har  – eller har haft kræft. Værdien af bl.a. børnenes indbyrdes samtaler er ubeskrivelig. Det skaber selvtillid og netværk. På turene deltager læger og sygeplejersker, som garant for det medicinsk forsvarlige, og som frivillige rejseledere. Med Norgesturene opfylder legatet i høj grad sit hovedformål “At støtte og opmuntre kræftsyge børn”.

Her kan man læse mere Om Norgesturene.

Ferielegater til kræftsyge børn og deres familier

De smaa Glæders Legat stiller hvert år en sum penge til rådighed, så de 4 børnekræftafdelinger har en mulighed for, at give en positiv støtte til en familie i en vanskelig periode. Familiesammenholdet med et meget sygt barn kan ofte være alvorligt truet, så her er der mulighed for at give økonomisk støtte til et pusterum, hvor familien kan være sammen. Helt i tråd med legatets 3. formål; “At støtte vanskeligt stillede børn og/eller deres pårørende, hvor dette skønnes til gavn for børnene”

Børnefamiliehuset i Skejby

De små Glæders legat har doneret 2.5 millioner til møblering af Trygfondens børnefamiliehus ved kræftcenteret i Skejby. At give familien mulighed for at være sammen under lange og svære sygdomsforløb, styrker både det truede familiesammenhold og mindsker barnets oplevelse af, at være isoleret fra familien. At støtte op om, at et indlæggelses forløb kan blive så uproblematisk som muligt, for både barnet og familien, er helt i tråd med legatets 3. formål; “At støtte vanskeligt stillede børn og/eller deres pårørende, hvor dette skønnes til gavn for børnene”

Andre sygdomme

Legatets 2. formål; “At støtte andre handicappede eller alvorligt syge børn”, kan også lede til initiativer indenfor andre sygdomme end kræft. Gennem flere år har bl.a. Birkebakken fået et tilskud til at afvikle sommerferieture for handicappede.

Nye tiltag

Legatet er altid åben for nye ideer, så længe det rummes indenfor formålet. Man kan henvende sig til bestyrelsen med evt. forslag.

Giv bidrag – Gør en forskel!

Tur til Norge

“At komme på tur med andre, der har prøvet det samme, giver gode venner, man kan tale med.
Det hele var helt perfekt, undtagen priserne for slik i kiosken :-)”
Citat; Jens 13 år

Ferielegater

Ferielegater skaber smil og glæde. Når overskudet er nede og familie- sammenholdet hænger i en tynd tråd, kan et ferielegat give netop det pusterum, der skal til.

Familiehus

Familiehuset er et sted, hvor indlagte børn kan være sammen med familien.
Det skaber tryghed for barnet og styrker familien sammenhold og nærvær. Samtidig kan man være sammen under mere private forhold, end på hospitalsafdelingen.

Midler går ubeskåret til glæde for kræftsyge børn

Alle beløb - små, som store, vil blive anvendt målrettet